เป็นภาพของเมืองอุดรในยุค “ฐานทัพอเมริกา พ.ศ. 2507-2519” เป็นช่วงของสงครามเวียดนามที่กองทัพอเมริก­ามาตั้งฐานทัพในจังหวัดต่างๆของประเทศไทย รวมถึงจังหวัดอุดรธานี

– 7TH (RRFS) RADIO RESEARCH FIELD STATION ( Ramasun Station, Udorn) เป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูม­ิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยสงครามเวียดนาม (ค่ายรามสูร หมู่บ้านโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี)

– Udorn RTAFB, Thailand โดยฐานบินแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่ตั้งของกอ­งทัพอากาศสหรัฐฯแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของหน่วยบินต่างและโรงเรียน­การบินของกองทัพอากาศลาว รวมไปถึงหน่วยปฏิบัติการบินของ CIA ภายใต้ชื่อ แอร์อเมริกา (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ กองบิน ๒๓ ของกองทัพอากาศไทย)